Mag Aanklager een reeds aanvaard schikkingsvoorstel rectificeren volgens het RTA

Gepubliceerd op 6 december 2018 om 13:11

Volgens een column van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van enige weken geleden accepteren verenigingen en/of spelers steeds minder een NEE. Welnu, onderstaand een reden waarom er geen NEE wordt geaccepteerd.  Nadat een voetballer van een Haagse vereniging het schikkingsvoorstel van de Aanklager regio West conform art. 61 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (hierna: RTA) heeft aanvaard, komt de Aanklager ruim 1,5 week na aanvaarding met een rectificatie van het schikkingsvoorstel. Wat is het geval. De Aanklager merkt in een andere procedure dat zijn secretaris een enorme blunder heeft gemaakt en de ingangsdatum van de straf (= 18  maanden schorsing) laat ingang op 24 oktober 2017 in plaats van 2018. Als reden geeft de Aanklager op dat het evident is voor alle partijen (en ook voor derden) dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt. Als gemachtigde van deze voetballer vraag ik de Aanklager op grond van welk artikel van het RTA hij meent dit reeds door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel mag rectificeren. Immers, op basis van art. 61 RTA wordt door aanvaarding van het schikkingsvoorstel de straf onherroepelijk, bindend en is er geen beroep meer mogelijk. Conform art. 86 RTA zijn schikkingsvoorstellen onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zodra de termijn voor aanvaarding is verstreken. Het lijkt mij dat dit ook voor de Aanklager geldt. Anders dan het wetboek van strafrecht kent de RTA geen artikel waardoor rectificatie van uitspraken van tuchtorganen mogelijk is. De Aanklager wenst niet in te gaan op mijn vraag. Nadat ik uitvoerig bezwaar maak, komt de Aanklager dan toch met twee artikelen die echter geen enkele rechtsgrond bieden om het schikkingsvoorstel te rectificeren. Er gaan diverse e-mails over en weer. De Aanklager weigert gehoor te geven aan de tenuitvoerlegging van de straf zoals in eerste instantie is aanvaard. Namens de voetballer heb ik inmiddels een klacht ingediend bij het Bestuur Amateurvoetbal vanwege het feit dat er geen gehoor wordt gegeven aan het naleven van het eigen Tuchtreglement. Het mag dan volgens de Aanklager evident zijn dat er een kennelijke verschrijving is gemaakt, maar dit is te wijten aan de nalatigheid en onzorgvuldig handelen van de secretaris van de Aanklager. Het kan niet zo zijn dat de Aanklager zonder enige rechtsgrond een door de voetballer aanvaard schikkingsvoorstel ineens kan rectificeren. Dat er een foutieve ingangsdatum is vermeld en de straf derhalve slechts gedeeltelijk  ten uitvoer kan worden gelegd, is te wijten aan de KNVB zelf. Als een vereniging of een speler een kennelijke verschrijving maakt, kan er ook niet meer worden gecorrigeerd! Dat de KNVB regelmatig verschrijvingen maakt en dit wegwuift dat het slechts om een omissie gaat en excuses aanbiedt, geeft hen volgens mij nog geen recht om zonder enig geldige rechtsgrond een schikkingsvoorstel dat onherroepelijk en bindend is geworden en waartegen geen beroep kan worden ingesteld te corrigeren. Het bestuur Amateurvoetbal heeft nog niet gereageerd. Ik begrijp inmiddels uit de laatste column van onze directeur Amateurvoetbal dat KNVB het druk heeft met onder meer circa 40 "probleemclubs" waaraan maar liefst 100 KNVB medewerkers werken. We wachten derhalve geduldig af.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.